Zamas.tv

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Zamas.tv, s.r.o., so sídlom sv Cyrila a Metoda 25, Vrútky 03861, IČO:53461258, zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 50366/V

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom uzatvorením zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (ďalej len „zmluva“) a tvoria súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Objednávateľom môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), objednávateľ pristupuje k týmto VOP poskytovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke poskytovateľa.

1.3 Poskytovateľ je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa (ďalej len „obchod“).

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6 Objednávateľom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila dohodnutú cenu. Objednávateľom je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky poskytovateľa a VOP.

1.7 Objednávkou sa rozumie objednávateľom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak objednávateľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu poskytovateľa.

1.8 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky doklad na úhradu ceny. V prípade, ak objednávateľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu poskytovateľa, poskytovateľ zašle objednávateľovi cenovú ponuku emailom.

1.9 Produktom sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumejú všetky služby poskytujúce vzdelávanie na internete – videokurzy a videoškolenia, e – booky, inštruktážne videá.

1.10 Poskytovaním elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie poskytnutie prístupu k videokurzom a videoškoleniam, e – bookom, inštruktážnym videám na internete prostredníctvom prístupových kódov.

1.11 Začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie doručenie prístupových kódov poskytovateľom objednávateľovi.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie zmluvy

2.1. Objednanie produktov je možné až po zaregistrovaní objednávateľa na internetovej stránke www.zamas.tv a následným prihlásením sa do svojho účtu na stránke. Registrácia objednávateľa na tejto stránke je zadarmo.

2.2 Elektronická objednávka produktov uskutočnená po prihlásení sa do svojho účtu formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada ceny v zmysle automaticky vygenerovaného dokladu na úhradu je návrhom na uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.

2.3 K akceptácii objednávky produktov zo strany poskytovateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní ceny na účet poskytovateľa, pričom poskytovateľ zároveň informuje objednávateľa, že produkt bol zaplatený a objednávateľovi bol zaslaný prístupový kód na sprístupnenie produktu a zároveň mu bola vygenerovaná a zaslaná faktúra.

2.4 Návrhom na uzatvorenie zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej poskytovateľom na základe telefonickej alebo emailovej objednávky objednávateľa. K uzatvoreniu zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky.

2.5 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

2.6 V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu na základe dokladu na úhradu vystaveného a doručeného poskytovateľom objednávateľovi.

2.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a objednávateľa.

III. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke poskytovateľa. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle poskytovateľ objednávateľovi cenovú ponuku emailom.

3.2 Poskytovateľ negarantuje časovú platnosť cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Základným platidlom je mena euro.

IV. Licencia

4.1 Objednávateľ zaplatením ceny poskytovateľovi získava licenciu na zobrazovanie video produktov pre vlastnú potrebu na jeden rok, alebo v prípade e-booku na dobu neurčitú. Licencia je nevýhradná. Rok sa začne počítať odo dňa pripísania ceny na účet poskytovateľa, v prípade e – booku začiatok licencie je tiež deň pripísania ceny na účet poskytovateľa a však nemá časové obmedzenie ako v prípade video produktov.

4.2 Licencia sa udeľuje objednávateľovi na tri zariadenia. Licencia oprávňuje objednávateľa spúšťať video produkty na troch zariadeniach. Počas licencie nie je možné meniť už priradené zariadenia do systému.

4.3 Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové kódy inej osobe (fyzickej alebo právnickej). Objednávateľ nie je oprávnený použiť video produkty a e – booky, alebo akúkoľvek ich časť iným spôsobom ako je uvedené v článku 4.1 a 4.2 týchto podmienok, predovšetkým nemôže vyhotovovať rozmnoženiny video produktov, e bookov, alebo akúkoľvek ich časť prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prenášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť iným subjektom sublicenciu ani postúpiť licenciu tretej osobe.

4.4 Autorské právo. Video produkt, ako aj texty a obrázky na stránke www.zamas.tv  , je majetkom spoločnosti Zamas.tv s.r.o., ktorá k nemu vykonáva majetkové autorské práva. Video produkt je chránený autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. V prípade, ak objednávateľ poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť spoločnosti Zamas.tv, s.r.o. nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť jej primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať jej bezdôvodné obohatenie.

4.5 Ukončenie licencie. Licencia je platná a účinná dňom pripísania ceny na účet poskytovateľa. Licencia zaniká nasledujúcimi spôsobmi:

a) uplynutím jedného roka

b) odstúpením od zmluvy zo strany Zamas.sk, s.r.o. v prípadoch, ak dôjde k porušeniu licenčných podmienok alebo autorských práv alebo k inému podstatnému porušeniu povinností objednávateľa stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo k nepodstatnému porušeniu povinností, pričom nie je na výzvu Zamas.sk s.r.o. vykonaná do 5 dní náprava tohto nepodstatného porušenia povinností

c) zánikom objednávateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo smrťou objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou

4.6 Obnova licencie. Licenciu si objednávateľ môže obnoviť za zvýhodnenú cenu v prípade, že si ju objedná a zaplatí do dňa skončenia platnej licencie. Rozhoduje dátum pripísania ceny na účet poskytovateľa. Po uplynutí tejto doby nebude možné využiť zvýhodnenú cenu na obnovu licencie. Obnovená licencia platí jeden rok odo dňa skončenia pôvodnej licencie.

Zvýhodnená cena na obnovu licencie je uvedená v cenníku.

V. Sprístupnenie produktov

5.1 Poskytovateľ je povinný sprístupniť produkty objednávateľovi v objednanom množstve.

5.2 Poskytovateľ spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je maximálne 5 pracovných dní odo dňa pripísania ceny na účet poskytovateľa.

5.3 Ak poskytovateľ nemôže objednávateľovi objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať objednávateľa a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej ceny zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom automaticky zaniká.

VI. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, ale iba v tom prípade, ak sa ešte nezačalo poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči.

6.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy poskytovateľa jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adresu poskytovateľa uvedeného v týchto VOP. Na tento účel môže objednávateľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke poskytovateľa tu.

6.3 Po odstúpení od zmluvy vráti poskytovateľ objednávateľovi všetky platby, ktoré uhradil objednávateľ v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú objednávateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady objednávateľom, ak objednávateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.4 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľov – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

6.5 Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči začalo s výslovným súhlasom objednávateľa a objednávateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.6 Kontaktné údaje poskytovateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

a. adresa: Zamas.tv, s.r.o., sv. Cyrila a Metoda 25, Vrútky 03861

b. telefónne číslo: +421 903 506 000

c. email. zamas@zamas.tv

VII. Zodpovednosť za vady, reklamácie

7.1 Poskytovateľ prehlasuje, že všetok obsah dodáva bez právnych vád.

7.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že bezchybný prístup k produktom je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Operačný systému Windows XP a vyšší, MAC OS, Linux a na prezeranie videa je potrebná štandardná alebo vyššia rýchlosť DSL internetu.

7.3 Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu poskytovateľa uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.4 Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a objednávateľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

7.5 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany objednávateľa.

10. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@zamas.tv, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu  alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_enAlternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Ochrana osobných údajov a súkromia

8.1 Predávajúci plne rešpektuje dôvernosť Vašich dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete firme Zamas.tv s.r.o. . Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu.

8.2 Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na stránke: www.zamas.tv

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke poskytovateľa a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti Zamas.tv, s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 01.12.2020

[]